Nyhetsartikkel

03 sep. 2019

Oppgradering kraftledning


Statnett planlegger å oppgradere kraftledningen som ligger mellom Lysejordet og Elvefaret. Planprosessen er godt igang og er varslet i dagspressen og pr brev til borettslaget. Interesserte kan delta på tillyste informasjonsmøter. Mottatt epost er tatt inn nedenfor.

Statnett søker om å fornye hovedstrømnettet i Bærum og Oslo vest

Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang og Smestad transformatorstasjon med en ny forbindelse. Dette er et viktig tiltak for å møte den forventede forbruksveksten og dermed trygge strømforsyningen i Stor-Oslo.

Som første prioritet søker Statnett om å fornye forbindelsen med en ny luftledning. Som andre prioritet søker Statnett om kabel i grøft, med en kortere strekning i tunnel. Både luftledning og kabel er begge tekniske løsninger som vil sikre fremtidig strømforsyning til Stor-Oslo.

Konsesjonssøknad, pressemelding og annen relevant informasjon finner du her: https://www.statnett.no/her-bygger-vi/region-ost/nettplan-stor-oslo/hamang-barum-smestad/nyhetsarkiv/statnett-soker-om-a-fornye-hovedstromnettet-i-barum-og-oslo-vest/

Strekningen mellom Hamang og Smestad transformatorstasjoner er et tiltak i Nettplan Stor-Oslo, Statnetts overordnende plan for å trygge strømforsyningen inn til Stor-Oslo: https://www.statnett.no/her-bygger-vi/region-ost/nettplan-stor-oslo/nyhetsarkiv/om-nettplan-stor-oslo/

Det er NVE som behandler konsesjonssøknaden etter gjeldende lovverk.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19