Lading av elbiler / hybrider

Installasjon og drift

Borettslaget installerte ladeanlegg for elbiler og ladbare hybrider i fellesgarasjen i 2017. Anlegget har kapasitet til å forsyne alle parkeringsplassene. Første runde med oppkobling er gjennomført og punktene er klare for bruk hvor ladeboks er montert. Pr 1feb2019 er ca 30% av plassene utstyrt med ladepunkt (enkelte har kun ført frem kabling).

Borettslaget har inngått avtale med Movel som står for installasjon og drift av anlegget.

Movel tilbyr abbonementspakker som dekker antatte ladebehov. Det første året (2018), med mulig ett års forlengelse, er en pilotperiode hvor både Movel og borettslaget skal benytte tiden til å avklare hvilke faktiske ladebehov brukerne har og tilpasse abbonementene for best mulig å reflektere faktiske behov. I pilotperioden vil det gjennomføres årlig avregning av over/underforbruk.

Abonnement må inngåes med Movel før boksen aktiveres og tas i bruk. Anleggets driftskostnader (strøm, internett, inspeksjon/vedlikehold) dekkes via abonnementet. Bestilling av abbonement hos Movel gjøres på angitt lenke. Gjeldende betingelser og priser finner du under Dokumenter/Elbiler og Lading.

Bruker kan velge om lading skal aktiveres med RFID-kort, eller stå åpent og alltid være klart for lading. Movel kan levere RFID-kort, alternativt kan annet RFID-kort benyttes, for eksempel Elbilforeningens ladebrikke.

Movel samler sammen forbruksdata og status på laderne. Brukerne kan selv følge med på forbruket på egen ladeboks via app levert av Movel. Appen gir enkelte tilleggsmuligheter så som utkobling av laderen og fastlåsing av ladekabel til laderen.

Om anlegget

Anlegget er installert av Infratek. Ladeboksene er levert av Ensto/Chago og er såkalt smarte bokser. Dette vil si at boksene er koblet opp mot styringssystemer som sørger for;

Kommunikasjonen mellom boksene og nettskyen er gjennom en åpen standard, OCPP (http://openchargealliance.org/).

Kabling er dimensjonert til å levere opp til 32 A til det enkelte punkt. I borettslagets 230V IT anlegg, betyr dette en maksimal lade-effekt på 7.2 kW. Dersom mange biler er til lading samtidig vil effekten reduseres i steg ned til 8 A ( 1.6 kW). Dersom dette ikke er nok vil antallet bokser som får lading begrenses.

Uansett slik begrensning er anlegget dimensjonert slik at enhver som setter bil til lading kl 2400 vil i løpet av natten som minimum ha fått lading til 5-6 mils kjøring neste dag.

Begrensningene er ikke aktuelle med det antall ladepunkter som er bestilt idag, slik at en normalt vil oppleve en ladeeffekt på 7.2 kW, såfremt bilens ladeanlegg er dimensjonert for dette.

Boksene er utstyrt med såkalt Type2, Mode3 kontakt som er den vedtatte EU standard for ladekontakter. Bruker må selv skaffe overgangskabel mellom ladeboksen og bilen.

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at enkelte biler (bl a Renault Zoe) må ha skilletrafo når de står tilkoblet et såkalt IT anlegg.

Etterinstallasjon

Anlegget kan enkelt utvides. Priser for etterinstallasjon er fastlagt til kr 30 000 for et komplett punkt. For de få som kun bestilte "kun kabling" ved installasjon er det egen pris for etterinstallasjon.

Bestilling gjøres på fastlagt skjema som du finner under Ladeanlegg, fane Dokumenter. Angitt pris gjelder dersom minst 3 kommer samtidig, ellers tilkommer et tillegg på kr 700 pr bestilling. Dersom du vil unngå dette tillegget anbefaler vi at du melder interesse i god tid, det gir oss muligheten til "å samle opp" bestillinger.

Bestilling av nye ladepunkter bestilles gjennom styret. Det vil ikke godtas at en igangsetter eller gjennomfører tilkobling ved egen installatør eller på egen hånd.

Med forbehold om eksterne prisendringer vil disse prisene stå fast også i 2019.

Fellesanlegget

Fellesanlegget er en verdiøkning for alle leiligheter i Elvefaret Borettslag, siden anlegget kan tilby lading til alle parkeringsplassene.

Intensjonen er at anlegget ikke skal belaste eller generere overskudd for borettslaget. Fellesanlegget er dels finansiert ved de tidlige bestillingene (pilotfasen) og dels ved at borettslaget har forskuttert noe av fellesanlegget i påvente av nye brukere. De som investerte i pilotfasen vil på sikt kunne få noe tilbakebetalt når anlegget er nedbetalt og ytterligere brukere kommer til.

Plassering av ladeboksen

Ladeboksene er normalt plassert til venstre av garasjeplassen (sett fra kjørebanen). Boksene plasseres slik at høyde under boksene er 120 cm. Boksene er ca 45 cm høye og ca 34 cm brede. Boksene har kontakt plassert på høyre side.

Plassering av ladebokx

I enkelte tilfeller er det hengt opp / plassert gjenstander på veggen som må flyttes slik at boksene kan plasseres som planlagt. Flytting av dekk, skap, tilhengere osv er ikke installatørs oppgave og må gjøres av beboer.

Oppdatert: tirsdag 08-okt.-19