Alle nyhetsartikler

Viser kun aktive nyheter, ikke utgåtte. Du kan finne utgåtte artikler ved å bruk søk.

Husleie

30 nov. 2021

Husleien økes med 5% fra 1 januar 2021. Økningen skyldes diverse kostnadsøkninger, både registrerte og forventede.

les mer…

Nye rutere

15 okt. 2021

Nye rutere er lovet tilgjengelige fra OBOS OpenNet i månedsskiftet nov/des.

les mer…

Varmepumper i drift

23 sep. 2021

Oppgradering til varmtvannsforsyning ved hjelp av varmepumper, som ble iverksatt etter ekstraordinær generalforsamling ifjor, er nå ferdigstilt.  

 


De 40 år gamle varmtvannsberederne for Møllefaret 48, 52 og 56 ble erstattet med nye beredere kombinert med varmepumper. Varmepumpene henter varme fra garasjen som idag holdes varm ved at brukt ventilasjonsluft sirkuleres gjennom denne.  VV_med_VP

les mer…

Referat beboermøte Møllefaret 48 - terrasserehabilitering

29 aug. 2021

Beboermøte mellom styret, entreprenør og beboere i Møllefaret 48 ble avholdt i Møllestua 26 august. Agenda var gjennomgang og status på arbeidene som har pågått gjennom hele sommeren.

Beboere som noterer seg skader/mangler bes melde dette til styret så snart som mulig og innen fredag 3 september. Lapp i styrets postkasse ved garasjeporten eller ved epost til styret. Husk navn, adresse og leilighetsnummer.

Referat fra møtet finner du om du leser videre.

les mer…

Terrassene i Møllefaret 48

12 aug. 2021

Med unntak av etterarbeider er hoveddelen av arbeidene ferdige i Møllefaret 48. Styret beklager de ulemper beboerne har hatt den tid arbeidet har pågått.

Opplever du feil eller mangler ser vi gjerne at dette rapporteres oss.

les mer…

Status terrasserehabilitering

24 juli 2021

Entreprenøren legger nå ( uke 29) hele heller på balkongene, dette går parallelt på alle tre oppganger i 48.

Neste runde, dvs uke 30 starter tilpassing av heller mot vegger og under verandakasse. Plan uke 30 er fullføring av oppgang A, uke 31 oppgang B, og uke 32 oppgang C.
Uke 32 begynner entreprenør med demontering av stillas i oppg A og B, og montering i nummer 62. Terrassene i 62 må derfor være ryddet fra uke 33.

Gjenstående/ekstra arbeider, dvs montering av nedløp, maling av belistning gjør entreprenør fra lift.

Opprinnelig plan anga ferdigstillelse Møllefaret 48 i uke 33 og blir i følge entreprenør overholdt men rekkefølgen er noe endret grunnet ovenstående forhold. Noe etterarbeid må påregnes.

Møllefaret 62 skal være ferdigstilt i uke 37.

les mer…

Kandidater til styret og utvalg

27 mars 2021

Vet du om noen som kan gjøre en ekstra innsats for Elvefaret borettslag? Valgkomiteen i borettslaget ønsker forslag fra beboere (andelseiere) til kandidater som kan sitte i styret, miljøutvalg og valgkomité. Arsmote_01

Meld inn forslag på kandidater på e-post til valg@elvefaret.no innen 15. april.

Følgende verv er på valg:

- To medlemmer av styret og styreleder. Styret sørger for den daglige driften i borettslaget og tar nødvendige avgjørelser for å holde bygningene og fellesarealene vedlike

- Medlemmer av miljøutvalget. Miljøutvalget står for sosiale og miljørettede tiltak i borettslaget, slik som vårdugnad, høstdugnad, grillfester og juletrefest.

- Medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater som kan velges inn til verv og gi en anbefaling til generalforsamlingen.  

Valget gjennomføres på generalforsamlingen 2021 i Elvefaret borettslag. 

Med vennlig hilsen 

Valgkomiteen i borettslaget    

les mer…

Rehabilitering av varmtvannsforsyning

22 mars 2021

Varmtvannstankene i blant annet Møllefaret 48, 52 og 56 er alle over 40 år gamle og har stått på programmet for utskifting en del år. Oppgradering til varmtvannsforsyning ved hjelp av varmepumper ble behandlet og godkjent på ekstraordinær generalforsamling ifjor.

Borettslaget har inngått avtale med Nordisk Energikontroll AS om oppgradering av VV (varmtvann) anleggene i Møllefaret 48, 52 og 56.
Oppgraderingen innebærer fjerning av de over 40 år gamle VV berederne. Til erstatning blir det montert nye beredere kombinert med varmepumper. Varmepumpene vil hente varme fra garasjen som idag holdes varm ved at brukt ventilasjonsluft sirkuleres gjennom denne. Varmepumpene vil monteres slik at en ikke skal oppleve kalde punkter som følge av varmeuttaket.
Styret har valgt å redusere prosjektet noe i denne omgang da Møllefaret 44 har rimelig nye tanker og i Møllefaret 46 og 62 er det nødvendig å benytte bergvarme. Vi har ikke lagt bort de tre siste anleggene.
Med forbehold om uforutsette hendelser tilsier planen at disse tre anleggene vil være klare tidlig juni.
Anleggsarbeidene vil beklageligvis medføre noe støy.

varmepumpe

les mer…

Internett

09 mars 2021

Kapasiteten i nettet til og fra borettslaget har vært litt for liten. OBOS OpenNet er i ferd med å utbedre og full hastighet skal være tilgjengelig fra 1 April.

Avtalen med OBOS OpenNet innebærer også at alle for tilbud om en moderne ruter som er istand til å betjene full hastighet. Nye rutere vil forhåpentligvis være på plass på etter sommeren.

les mer…

Rehabilitering av terrasser

08 mars 2021

Borettslaget har 160 terrasser hvor gulvet er tak over leilighet under. Terrassene ble lagt om i 1991 og membranen nærmer seg sin levetid. Noe vi har sett da vi har fått flere lekkasjer de senere år. Betonghellene på terrassene er også preget av tidens tann.

Styret har invitert et antall entreprenører til å gjennomføre en del av arbeidet i år. Omfanget må tilpasses budsjettmessige restriksjoner. Arbeidet vil omfatte også utskifting av dagens betongheller. Ny type vil være noe tynnere og lettere å holde rene.

les mer…

Gamle sikringsskap

01 feb. 2021

Gamle skrusikringer skal ettertrekkes, helst hvert år. Samtidig bør det kjennes om noen er varme, det kan tyde på overbelastning. Gamle skrusikringer bør skiftes til nyere automatsikringer. De beskytter både mot overbelastning og jordfeil.

les mer…

Smørebod

12 des. 2020

Smørebod for ski er innredet i underetasjen 52B. Adkomst etter avtale med styret. Etter ønske legger vi inn adkomst på nøkkelbrikkene til interessenter. Gi beskjed om det er av interesse.

All bruk forutsetter at oppslåtte ordensregler følges.

les mer…

Husleien

23 nov. 2020

Styret hadde planlagt en husleieøkning sist sommer, dette i tråd med henstilling fra generalforsamling. Grunnet usikkerheter rundt corona ble husleieøkningen utsatt.

Vi ser nå at utgiftene øker og for å holde en rimelig balanse mellom utgifter og inntekter og samtidig ha et rimelig handlingsrom for uforutsette utgifter må vi øke husleien (fellesutgiftene) med 10% fra 1 februar 2021.

les mer…

Møllestua

06 nov. 2020

Utleie er begrenset for å ivareta smittevernsregler.

les mer…

Gjesteparkeringen

08 sep. 2020

Vi må be beboere respektere at gjesteparkeringen er forbeholdt gjester. Beboere kan kun benytte plassen på dagtid hverdager, ref skilting.
Vi har fått klager på at mange beboere velger å stå ute eller har bil nr 2 parkert ute.
Ved kontroll ikveld (8 sep 20) var over halvparten av bilene tilhørende beboere og det var ikke mye plass til besøkende. Flere av bilene har fått beskjed om dette tidligere.


Vennligst respekter parkeringsbestemmelsene. Dersom ikke forholdene bedrer seg vil vi ilegge kontrollgebyr.


La oss slippe å bruke unødvendig tid og ressurser på dette.

 

les mer…

Lavere strømforbruk

11 aug. 2020

De nye lampene som er montert i garasjen, oppgangene, inngangspartiene og svalgangene har medført lavere strømforbruk. På årsbasis ser det ut som om borettslagets strømforbruk er redusert med 44 000 kWt.

les mer…

Sensor på garasjeporten

20 mars 2020

Sensor monteres ved garasjeporten. Sensor vil åpne for utkjøring når det registreres bevegelse på innsiden. Det vil da ikke lenger være nødvendig å benytte snor for å åpne porten. Snoren vil bli beholdt som reserveløsning.

les mer…

Coronavirus

10 mars 2020

Det finnes mange mulige smitteveier i borettslaget, håndtak, dørvridere, åpningssnor for garasjeport. Alle har overflater som berører av mange i løpet av en dag. Vi kan vanskelig sikre at alle disse mulige smitteveiene er sterile til enhver tid. Å unngå smitte er i stor grad den enkeltes ansvar, god håndhygiene er kanskje det viktigste tiltaket.

Enkelte berøringspunkter kan unngås, eksempler;

 • Bruk av egen nøkkel for å åpne inngangsdører. Dørene kan fremdeles åpnes fra utsiden ved bruk av nøkkel.
 • Innvendig nøkkelbryter kan betjenes med albu og døren kan da skyves opp uten å berøre håndtakene
 • Vi har tilgjengelig alternativ til garasjedørens åpningssnor. Vi har noen fjernåpnere som kan bestilles her. Bruker du denne slipper du å berøre trekkesnoren.
les mer…

Nye flotte dører er montert

02 mars 2020

Palmgren og Assistentpartner er nå ferdig med å montere dører. Vi håper alle beboere er fornøyd med at dørene er utstyrt med leser for nøkkelbrikker (samme som garasjen) og nøkkelbryter på innsiden.

Dørene er utstyrt med dørpumpe med holdefunksjon. Skyv døren opp til du hører et klikk, og døren vil da bli stående åpen til den skyves igjen med et lite dytt.

MF52B_inngang

Vi håper alle beboere behandler de nye dørene pent slik at vi unngår skjemmende skader. For eksempel, ikke skyv døren opp med sykkelhjulet eller med barnevognen. Bruk om nødvendig holdefunksjonen mens du tar ut/inn barnevogn/sykkel. Vær varsom ved transport av store gjenstander.

les mer…

Eiendomsskatt 2020

02 mars 2020

Brev angående eiendomsskatt for boliger i Elvefaret BL er mottatt. Du kan finne kopi av brevet under dokumenter.

les mer…

Dørpumper i inngangspartiene

03 feb. 2020

De nye dørpumpene i inngangspartiene er laget slik at dørene enkelt kan settes i åpen posisjon. Det er bare å skyve døren opp til du hører et klikk og så slippe forsiktig. Da blir døren stående til den dras forbi stoppet. Det er derfor ikke behov for å benytte "lure" løsninger som tau, hasper, dørstoppere eller annet. "Lure" løsninger har en egen tendens til å medføre unødvendige bruksmerker på dørene.

les mer…

Nye inngangspartier

06 jan. 2020

Som tidligere informert er Palmgren engasjert for å renovere inngangspartiene. Arbeidene startet medio januar.

Arbeidet med inngangspartiene omfatter i hovedsak følgende;

 • Alle inngangsdører (16 stk)
 • Alle søppelromsdører (16 stk)
 • Alle gavldører (7 stk)
 • Installasjon av nytt port-telefonanlegg
 • Installasjon av brikkebasert adkomstanlegg

Vi minner om at port-telefon anlegget er forberedt for video og beboere som ønsker video svar-apparat bes melde sin interesse snarest. Installasjon og betaling gjøres direkte med installatør, se ellers utdelt skriv. Ettermontering av video på et senere tidspunkt vil være mulig, men vil være betydelig dyrere.

For å skifte port-telefon er montørene helt avhengige av å kunne komme inn i alle leiligheter på varslet tidspunkt. Om noen glemmer dette eller ikke klarer å organisere tilgang risikerer vi at arbeidet stopper opp. Tidspunkt varsles ved oppslag, utdelt skriv og via epost/sms til de som har meldt inn slik info til OBOS.

Arbeidet med dørene går fortløpende og vil i store trekk være ferdig medio februar. Port-telefonene vil dessverre henge noen dager etter. Gammel port-telefon tas ut av drift fortløpende og nye installeres noen tid etter at ny dør er montert. I denne perioden må en benyte telefon for å komme i kontakt med leilighetene. Vi beklager dette.

Fremdriftsplanen med port-telefonene er nå:

 • Mandag 10 februar - Møllefaret 46C
 • Tirsdag 11 februar - Møllefaret 48A
 • Onsdag 12 februar - Møllefaret 48B
 • Torsdag 13 februar - Møllefaret 48C
 • Mandag 17 februar - Møllefaret 52A
 • Tirsdag 18 februar - Møllefaret 52B
 • Onsdag 19 februar - Møllefaret 56A
 • Torsdag 20 februar - Møllefaret 56B
 • Mandag 24 februar - Møllefaret 56C
 • Tirsdag 25 februar - Møllefaret 62A
 • Onsdag 26 februar - Møllefaret 62B
les mer…

Møllestua

06 jan. 2020

Møllestua er tilgjengelig for beboere for arrangementer så som bursdager, middager og andre plasskrevende aktiviteter. Utleie avtales via Bente Bogen, se våre nettsider.

les mer…

Juletrefest

06 des. 2019

Juletrefest arrangeres i Møllestua Søndag 5 Januar 2020. Oppslag og mere info kommer.

les mer…

Julegranen er tent

20 nov. 2019

Julegranen ble tent søndag 1 desember kl 1700. Femti fornøyde beboere stilte opp og fikk servert pepperkaker, klementiner, julebrus og gløgg. Arrangementet hadde musikk av Lilleaker Janitsjar.

Vi takker miljøutvalget for vel gjennomført arrangement.

les mer…

Refusjon eiendomsskatt

19 nov. 2019

Oslo Kommune tapte en skattesak og har derfor besluttet å tilbakebetale eiendomsskatt. For oss betyr dette at pengene tilbakebetales til borettslaget og OBOS som forretningsfører forventes å tilbakebetale beløpene til de som ble innkrevd eiendomsskatten i 2016 og noe av 2017. OBOS har igangsatt arbeid med å refundere beløpene. Pengene forventes tilbakebetalt før jul.

Det er ikke alle leiligheter som har betalt denne eiendomsskatten, om din leilighet var berørt kan du finne ut ved å studere avregningene fra OBOS eller innkrevingsbrevene som ligger under dokumenter.

Hvordan OBOS gjennomfører tilbakebetalingen er tatt inn nedenfor.

les mer…

Oppussingarbeider

04 nov. 2019

Oppussingarbeider medfører mye støy, støv, skitt, trafikk og bygningsavfall. Styret finner det nødvendig å minne beboerne om at støyende betongarbeider (pigging/boring) skal begrenses til hverdager 08-16.

les mer…

Nytt porttelefonanlegg

23 okt. 2019

I forbindelse med renovering av inngangspartiene vil port-telefon anlegget skiftes ut. Anlegget vil bli forberedt for video. Svar-apparatene vil som standard kun være for tale (uten video), men høytalende video-apparater kan bestilles som tillegg.

les mer…

Oppgradering kraftledning

03 sep. 2019

Statnett planlegger å oppgradere kraftledningen som ligger mellom Lysejordet og Elvefaret. Planprosessen er godt igang og er varslet i dagspressen og pr brev til borettslaget. Interesserte kan delta på tillyste informasjonsmøter. Mottatt epost er tatt inn nedenfor.

les mer…

Fjernkontroll til garasjeporten

01 juli 2019

Håndsendere som kan fjernstyre garasjeporten er nå operative og kan bestilles under denne fanen

les mer…

Låsing av garasjeanlegget

04 juni 2019

Vårt gamle låsanlegg for fellesgarasjen sviktet delvis og grunnet alder er det dyrt og vanskelig både å fremskaffe reservedeler og kompetanse for utbedring. Anlegget var modent for utskifting.

Nytt anlegg er under montering og settes forhåpentligvis i drift fredag 14 juni.

Dette anlegget vil være basert på brikker og ha muligheter for utvidelse til også å dekke andre dører i borettslaget så som inngangspartier, gavldører, fellesboder, vaskerier osv.

Nye brikker vil bli levert i den enkeltes postkasse. Ta godt vare på brikkene da vi på sikt vil benytte disse også for andre formål i boettslaget.

les mer…

Telefonstyrt bom

16 mai 2018

Telefonstyrt bom er montert. Denne erstatter dagens selvlukkende bom. Den nye bommen må ringes opp av godkjente numre for å åpnes. Hver leilighet vil legges inn med opp til to telefon nummer.

Husk at du må minne sjåfører om at all ferdsel skal skje i gangfart.

les mer…

Eiendomsskatt 2019

03 mars 2018

Brev om utskrevet eiendomskatt er mottatt fra Oslo Kommune. Skatten ble innført i 2016. Eiendomsskatten er spesifisert på den enkelte leilighet og fremkommer som en sats basert på fastsatt verdi og fratrukket er bunnfradrag. Detaljer om dette finnes på kommunens nettsider. Kopi av de mottatte brev ligger under fanen Dokumenter/Eiendomsskatt.

Borettslaget forskutterer eiendomsskatten, OBOS fordeler så eiendomsskatten til den enkelte leilighet og innkreving går over felleskostnadene. Eiendomsskatten skal fremkomme som egen post på bilaget for felleskostnadene.

les mer…

Ladeanlegg i fellesgarasjen

09 mars 2017

Borettslaget har inngått avtale med Movel om å installere ladeanlegg for elbiler / ladbare hybrider i fellesgarasjen. Vi har tilbud om en introduksjonspris fra Movel og det er mulig å etterbestille til hyggelig pris frem til 30 Mars.

Anlegget er dimensjonert for å kunne tilby lading til alle parkeringsplasser i fellesgarasjen.

les mer…

Eiendomsskatt

11 juli 2016

Eiendomsskatt er innført i Oslo og siden borettslaget står som eier av bygningsmassen vil skatten bli krevet fra borettslaget. Skatten er individuellt fastsatt og vil bli viderefakturert.

Se info mottatt fra OBOS.

Styret har idag ikke oversikt over hva ligningsverdien er på den enkelte leilighet.

les mer…

Renovasjon og kildesortering

22 okt. 2015

Nedenstående mottatt fra Renovasjonsetaten onsdag 20 oktober etter gjennomgang ved tømming. Renovasjonsetaten er i store trekk fornøyd, men det er en del punkter å forbedre. Papir/glass/metall skal kastes i beholder ved gjesteparkering

Grønne/blå poser må brukes riktig

Farlig avfall, eksempelvis elektronikk skal leveres gjenbruksstasjon

Vennligst sørg for at gjeldende regler for kildesortering og bruk av avfallsbeholderne etterfølges. Avvik medfører at beholderne ikke tømmes og det må da ryddes opp av oss - slike jobber må vi søke å unngå.

Tilbakemeldingen fra Renholdsetaten er tatt inn i sin helhet dersom du leser videre.

Mvh

Styret i Elvefaret Borettslag

les mer…

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19